Информация за проекта

На 11.02.2021г. ЕКОФОЛ АД стартира изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0622-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка с изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнение на дейностите се очаква постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проекта се изпълнява в рамките на 3 месеца с начало 11.02.2021г. и край 11.05.2021г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез продкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.