Подобряване на производствения капацитет на Екофол АД

Информация за проекта

На 10.02.2020г. Екофол АД стартира изпълнението на проект №BG16RFOP002-2.040-1191 – Подобряване на производствения капацитет на Екофол АД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-2.040 – Подобряване на производствения капацитет в МСП. Основната цел на проекта е насочена към подобряване на производствения капацитет на предприятието за насърчаване на експортния му потенциал и повишаване на конкурентоспособността на дружеството. Целта на проекта ще бъде постигната чрез осъществяването на инвестиция за придобиването на следните нови дълготрайни материални активи:

– Система за повишаване на производствения капацитет на течни торове и добавка за дизелови двигатели AUS32 посредством автоматично дозиране на дейонизирана вода и био-минерални разтвори и интензивно подгряване на дейонизирана вода;

– Високопроизводителна инсталация за обратна осмоза за производство на дейонизирана вода, влагана като съставка в произвежданите течни торове и добавка за дизелови двигатели AUS32;

– Инсталация за смесване, третиране и пакетиране на гранулирани торове.

Новото оборудване ще позволи подобряване на производствения процес и развитие на експортния потенциал на дружеството. Проектът се изпълнява в гр. Търговище в периода 10.02.2020г. – 10.02.2021г.


Публична покана по Проект № BG16RFOP002-2.040-1191

ОП 1 Система за повишаване на производствения капацитет на течни торове и AUS32 посредством автоматично дозиране на дейонизирана вода и био-минерални разтвори и интензвно подгряване на дейонизирана вода – 1 брой

ОП 2 Система за обратна осмоза с дозираща инсталация – 1 брой

ОП 3 Високопроизводителна инсталация за смесване, третиране и пакетиране на гранулирани торове – 1 брой.

Всички желаещи да подадат документи могат да изтеглят пакета с документацията от тук.


Публична покана по Проект № BG16RFOP002-2.040-1191

Доставка на специализирано оборудване – Система за обратна осмоза с дозираща инсталация – 1 брой

Всички желаещи да подадат документи могат да изтеглят пакета с документацията от тук.